Konkurs dla szkół podstawowych i przedszkoli
„Ogródek edukacyjny”

REGULAMIN

§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu dla szkół podstawowych i przedszkoli, realizowanego w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”.
 2. Organizatorem Konkursu jest przedsiębiorstwo GMSynergy Sp. z o.o. sp. j., adres: 95-030 Rzgów, ul. Tuszyńska 67, zwane dalej „Organizatorem”, działające na zlecenie Województwa Łódzkiego.
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  a) Konkursie – rozumie się przez to Konkurs dla szkół podstawowych i przedszkoli, realizowany w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”;
  b) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin Konkursu;
  c) Uczestniku – szkoła podstawowa lub przedszkole, które nadesłały Zgłoszenie do Konkursu.
 4. Konkurs organizowany jest dla szkół podstawowych i przedszkoli zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego.
 5. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych: 21 października – 4 listopada 2022 r.
 6. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres: ogrody@lodzkie.pl.
 7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 888).
§ 2 Cele i założenia Konkursu

Celem Konkursu jest:
a) propagowanie idei tworzenia przy placówkach oświatowych stref zieleni, które stanowią element edukacji przyrodniczej,
b) aranżowanie i powiększanie terenów zieleni w przestrzeni zielonych na terenie województwa łódzkiego,
c) zachęcanie do wykorzystywania przestrzeni zielonych do celów edukacyjnych.

§ 3 Uczestnictwo w Konkursie
 1. Konkurs polega na przesłaniu przez Uczestnika Pracy konkursowej, zawierającej opis dotychczasowych działań i przesłaniu zdjęć aranżacji przestrzeni zielonych w szkole lub przedszkolu.
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wysłanie e-maila na adres ogrody@lodzkie.pl zawierającego:
  a) opis dotychczasowych działań w kwestii zagospodarowania przestrzeni zielonych w szkole lub przedszkolu, inicjowania działań w zakresie edukacji przyrodniczej etc.,
  b) od 3 do 5 fotografii przedstawiających wykorzystanie przestrzeni zielonych na cele edukacyjne,
  c) nazwę i adres szkoły lub przedszkola biorącego udział w Konkursie,
  d) dane kontaktowe do przedstawiciela szkoły lub przedszkola (imię i nazwisko, e-mail,  nr telefonu).
 4. W przypadku niekompletnych Zgłoszeń konkursowych Uczestnicy zostaną wezwani mailowo do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie.
 5. Zgłoszenia konkursowe, które nie spełnią warunków określonych w § 1 ust. 4 i ust. 5 oraz  w § 3 ust. 3, nie zostaną dopuszczone do Konkursu.
§ 4 Komisja konkursowa

 

 1. Prace konkursowe oceni komisja konkursowa, powołana przez Departament Klimatu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
 2. Komisja konkursowa zapoznaje się z pracami konkursowymi po ostatecznym terminie składania Prac konkursowych.
 3. Komisja konkursowa jest niezależna w ocenie i wyborze najlepszych Prac konkursowych.
 4. Komisja sporządza protokół z obrad, podpisany przez wszystkich członków komisji.
 5. Komisja konkursowa może pracować w składzie co najmniej 3-osobowym.
 6. Obsługę organizacyjną i techniczną komisji konkursowej zapewnia Departament Klimatu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
 7. Wyniki Konkursu są ostateczne i wiążące, a od decyzji komisji konkursowej nie przewiduje się procedury odwoławczej.
§ 5 Ocena zgłoszeń

Nadesłane do Konkursu zgłoszenia zostaną ocenione przez komisję konkursową w dwóch kategoriach:
a) szkoła podstawowa,
b) przedszkole

§ 6 Nagrody
 1. Komisja konkursowa wyłoni Laureatów Konkursu – jedno przedszkole i jedną szkołę podstawową z danego powiatu, którzy otrzymają nagrody rzeczowe w postaci donic z zestawem roślin ozdobnych.
 2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 15 listopada 2022 r. na stronie internetowej Organizatora wlop.gmsynergy.com.pl oraz w serwisach promujących województwo łódzkie.
 3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu nagrody telefonicznie lub pocztą elektroniczną na numer/adres e-mail podany w Zgłoszeniu.
 4. Nagrody – strefa zieleni w donicach – zostaną dostarczone do Laureatów Konkursu w terminie ustalonym przez placówkę z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
§ 7 Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administrator danych osobowych – Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą przy al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.
 2. Inspektor Ochrony Danych – Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod@lodzkie.pl lub na adres siedziby Administratora.
 3. Cele przetwarzania – dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w Konkursie „Ogródek edukacyjny”. Ponadto, w przypadku Laureatów Konkursu, dane mogą być przetwarzane również w celu publikacji ich imion, nazwisk oraz wizerunku na stronach: wlop.gmsynergy.com.pl; www.lodzkie.pl
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 • art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w związku z art. 11 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażona w sposób dobrowolny zgoda w zakresie przetwarzania wizerunku w związku z ich publikacją na stronie www.wlop.gmsynergy.com.pl; www.lodzkie.pl.
 • art. 6 ust. 1 lit a) RODO tj. wyrażona w sposób dobrowolny zgoda rodzica lub opiekuna prawnego w zakresie przetwarzania danych osobowych dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia.
 1. Okres przechowywania danych – dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji Konkursu, a następnie zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji przez okres 25 lat. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania lub do czasu zakończenia realizacji zadania.
 2. Odbiorcy danych – odbiorcami danych osobowych będą dostawcy i podmioty zapewniające obsługę IT. W przypadku Laureatów, którzy wyrażą zgodę na publikację ich danych osobowych, odbiorcami danych osobowych będą dodatkowo: użytkownicy strony: wlop.gmsynergy.com.pl; www.lodzkie.pl oraz stron promujących walory województwa łódzkiego, firma GMSynergy Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Rzgowie, adres: ul. Tuszyńska 67, 95-030 Rzgów, inne odpowiedne podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym podwykonawcy świadczonych usług i dostawcy usług teleinformatycznych – z zachowaniem zasad poufności przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 17 i 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO;
 • w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – do jej wycofania w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
  iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Adres urzędu: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych – podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi oraz Organizatorowi zorganizowania i promocji Konkursu. Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
§ 8 Prawa autorskie
 1. Uczestnik oświadcza, że przesłana Praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich i jest wolna od obciążeń jakimikolwiek prawami tych osób.
 2. Z chwilą zgłoszenia się do Konkursu, Uczestnik udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej na czas nieoznaczony na rzecz Województwa Łódzkiego do zdjęć wskazanych w § 3 ust. 3 lit. b Regulaminu, wraz z prawem do korzystania, wprowadzania zmian, modyfikacji i upowszechniania ich na następujących polach eksploatacji:
  a) W zakresie utrwalania i zwielokrotniania materiałów, ich części albo fragmentów – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy materiałów lub ich części, fragmentów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, kopiowanie, utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami, w tym cyfrowymi, elektronicznymi, wszelkimi technikami video, technikami poligraficznymi, wprowadzanie do pamięci komputera, eksploatowanie na dowolnej ilości stacji roboczych, z możliwością upubliczniania w sieci WWW (internet) w sposób umożliwiający nieograniczone zwielokrotnianie materiałów przez każdego z użytkowników sieci publicznej.
  b) W zakresie rozpowszechniania materiałów, ich części lub fragmentów w inny sposób, niż określony w lit. a) – publiczne wykonanie, wstawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie , a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (np. poprzez internet); przy czym rozpowszechnienie dzieła, jego części albo fragmentów może być dokonywane w formie publicznych prezentacji niezależnie od sposobu ich realizacji i formy, w jakiej zostanie ona zrealizowana (np. w formie pisemnej, prezentacji multimedialnej, technik poligraficznych, projekcji, planów, filmów).
 3. Województwo Łódzkie ma prawo do wykorzystania Pracy konkursowej w celach promocyjnych, wizerunkowych, archiwalnych, informacyjnych oraz dla popularyzacji zielonych miejsc województwa łódzkiego, a także ma prawo do korzystania i upowszechniania w nieograniczonej liczbie nadań i wielkości nakładów oraz bez ograniczeń terytorialnych, również przez osoby trzecie działające na jego zlecenie, na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych;
  b) w zakresie publikacji i rozpowszechniania utworu w całości lub w części oraz jego opracowań – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
  i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, popularyzacji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów, wykorzystywanie
  w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych
  i komputerowych;
  c) w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu, oraz zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez podmioty trzecie, a także korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również przez podmioty trzecie;
  d) w zakresie wykorzystania we wszelkich formach komunikacji, popularyzacji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub popularyzacyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub popularyzacyjnych, takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, rozpowszechnianie w sieci Internet. 
 4.  
§ 9 Postanowienia końcowe
 1. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  a) zmiany Regulaminu,
  b) odwołania Konkursu bez podania przyczyny,
  c) nierozstrzygnięcia Konkursu,
  d) niewyłonienia laureatów nagród.
 3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji, na każdym etapie trwania Konkursu, Uczestników postępujących w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych (m.in. wskutek awarii łączy internetowych), zgłoszenia utracone, uszkodzone, złożone po upływie określonego terminu.
 5. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej www.wlop.gmsynergy.com.pl.
 6. Sprawy nieuregulowane Regulaminem rozstrzyga komisja konkursowa, której decyzje są ostateczne.