Konkurs fotograficzny „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” 2022


§ 1

Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu fotograficznego „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” 2022.

  2. Organizatorem konkursu jest GMSYNERGY Sp. z o.o. sp. j.,

  adres: 95-030 Rzgów, ul. Tuszyńska 67, zwana dalej „Organizatorem” działająca na zlecenie Województwa Łódzkiego. 

  3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

  a) Konkursie – rozumie się przez to Konkurs fotograficzny „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” 2022;

  b) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin Konkursu;

  c) Pracy konkursowej – zdjęcie wykonane według autorskiego pomysłu Uczestnika nienaruszające przepisów prawa, ani interesów lub praw osób trzecich, w którym autor prezentuje atrakcyjne przyrodniczo miejsce z obszaru województwa
  łódzkiego, w formacie JPG. w minimalnej rozdzielczości 5000×3333, 300 dpi;

  d) Uczestniku – osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania na terenie województwa łódzkiego, która zgłosiła Pracę konkursową do Konkursu. 

  4. Konkurs organizowany jest na terenie województwa łódzkiego. 

  5. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: wlop@gmsynergy.com.pl.

  6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009
  r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 888).§ 2

Cele i założenia KonkursuCelem konkursu jest :

1. Prezentacja różnorodności przyrodniczej i krajobrazowej województwa łódzkiego, 

2. Zaangażowanie mieszkańców województwa łódzkiego w promowanie walorów przyrodniczych łódzkiego, 

3. Uświadomienie znaczenia środowiska naturalnego w życiu każdego człowieka, 

4. Uwrażliwianie mieszkańców województwa łódzkiego na piękno natury, 

5. Promowanie miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych lub krajobrazowych znajdujących się na terenie województwa łódzkiego, 

6. Promowanie walorów turystycznych województwa łódzkiego, 

7. Budowanie wśród mieszkańców świadomości walorów współczesnych oraz zabytkowych założeń zieleni. § 3

Uczestnictwo w Konkursie


 1. W Konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy województwa łódzkiego bez ograniczeń wiekowych. 
 2. Każdy biorący udział w Konkursie może zostać nagrodzony tylko jeden raz. 
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
 4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wypełnienie Załączników niniejszego Regulaminu, podpisanie oraz odesłanie w formie elektronicznej (zdjęcie, skan) na adres: wlop@gmsynergy.com.pl wraz z Pracą konkursową (Zgłoszenie konkursowe)
 5. W przypadku niekompletnych Zgłoszeń konkursowych Uczestnicy Konkursu zostaną wezwani mailowo do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały, na innej podstawie
  niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, a także osoby pozostające z nimi w bliskim stosunku.
 7. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie po uzyskaniu zgody opiekuna prawnego (załącznik nr 2 do regulaminu)
 8. Prace konkursowe należy nadsyłać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 30 września 2022 r. 
 9. Zgłoszenia konkursowe, które nie spełniają warunków określonych w §1 ust. 3 lit. c) oraz §3, nie zostaną dopuszczone do Konkursu.
§ 4

Komisja konkursowa 1. Prace konkursowe oceni komisja konkursowa, powołana przez Departament Klimatu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 
 2. Komisja konkursowa zapozna się z pracami konkursowymi po ostatecznym terminie składania Prac konkursowych. 
 3. Komisja konkursowa jest niezależna w ocenie i wyborze Prac konkursowych.
 4. Komisja sporządza protokół obrad, podpisany przez wszystkich członków komisji.
 5. Komisja konkursowa może pracować w składzie minimum 3 osobowym.
 6. Obsługę organizacyjną i techniczną komisji konkursowej zapewnia Departament Klimatu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 
 7. Wyniki konkursu są ostateczne i wiążące, a od decyzji komisji konkursowej nie przewiduje się procedury odwoławczej.


§ 5

Kryteria Ocen 1. Nadesłane do Konkursu Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję konkursową według następujących kryteriów:

1) Zgodność tematu zdjęcia z celami Konkursu: 0-10 pkt

2) oryginalność 0-10 pkt

3) wrażenia artystyczne 0-10 pkt

 1. O zajętym w Konkursie miejscu decyduje suma zdobytych punktów
 2. W przypadku uzyskania przez kilku Uczestników takiej samej liczby punktów, ustalenie zajętego w konkursie miejsca odbędzie się w drodze głosowania członków komisji konkursowej. W razie równej liczby głosów – rozstrzyga przewodniczący
  komisji konkursowej. § 6

Nagrody 1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody:

a) I miejsce – bon na kwotę 5 000,00 zł brutto do sklepu multimedialnego, 

b) II miejsce – bon na kwotę 4 000,00 zł brutto do sklepu multimedialnego, 

c) III miejsce – bon na kwotę 3 000,00 zł brutto do sklepu multimedialnego, 

d) 5 wyróżnień – bon na kwotę 1 000,00 zł brutto do sklepu multimedialnego (za każde wyróżnienie)

 1. Wyniki konkursu ogłoszone będą do dnia 31 października 2022r. na stronie internetowej organizatora: www.wlop.gmsynergy.com.pl
 2. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu nagrody telefonicznie lub pocztą elektroniczną na numer/adres email podany w zgłoszeniu.
 3. Nagrody należy odebrać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego do dnia 30 listopada 2022r. w terminie ustalonym z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 
 4. Po upływie terminu wskazanego w ust. 4 lub przypadku podania w formularzu zgłoszeniowym lub oświadczeniu niepełnych lub nieprawidłowych danych kontaktowych, które uniemożliwią skontaktowanie się z Laureatem, Laureat konkursu traci
  prawo do nagrody. W takim przypadku nagroda przypada kolejnej osobie z największą ilością punktów. Jeśli osoba ta otrzymała już nagrodę, jej nagroda zostanie uzupełniona do wyższej nagrody. Uzupełnienie nagrody może być przesłane
  przesyłką pocztową poleconą, za potwierdzeniem odbioru. 
 5. Pula przeznaczona na nagrody w Konkursie wynosi 17 000,00 zł i zostanie rozdysponowana w całości na zasadzie określonej w ust. 5.


§ 7

Dane osoboweZgodnie z art. 13. ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 s.1) – dalej RODO, informujemy iż: 

 1. Administrator danych osobowych – Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą przy al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
 2. Inspektor Ochrony Danych – Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawie przetwarzania danych osobowych pisząc na adres email: iod@lodzkie.pl lub na adres siedziby Administratora. 
 3. Cele przetwarzania – dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w Konkursie fotograficznym „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” 2022. Ponadto, w przypadku Laureatów konkursu i osób wyróżnionych w Konkursie, dane będą
  przetwarzane również w celu publikacji ich imion, nazwisk oraz wizerunku na stronie: www.wlop.gmsynergy.com.pl
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 • art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w związku z art. 11 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy
  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
 • art. 6 ust. 1. lit a) RODO tj. wyrażona w sposób dobrowolny zgoda w zakresie przetwarzania imienia, nazwiska i wizerunku w związku z ich publikacją na stronie: www.wlop.gmsynergy.com.pl
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażona w sposób dobrowolny zgoda rodzica lub opiekuna prawnego w zakresie przetwarzania danych osobowych dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia.
 1. Okres przechowywania danych – dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji Konkursu, a następnie zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji przez okres 25 lat. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie
  zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania lub do czasu zakończenia realizacji zadania. 
 2. Odbiorcy danych – odbiorcami danych osobowych będą dostawcy i podmioty zapewniające obsługę IT. W przypadku laureatów, którzy wyrażą zgodę na publikację danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych będą dodatkowo: użytkownicy strony:
  www.wlop.gmsynergy.com.pl, firma GMSYNERGY sp. z o.o. sp. j. z siedzibą w Rzgowie, adres: Tuszyńska 67, 95-030 Rzgów, inne odpowiednie podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie umów powierzania danych, w tym podwykonawcy
  świadczonych usług i dostawcy usług teleinformatycznych – z zachowaniem zasad poufności przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do: 
 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 17 i 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO;
 • w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – do jej wycofania w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Adres urzędu: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Informacja o wymogu/dobrowolności posiadania danych -podawanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia Laureatów/osób wyróżnionych o wynikach Konkursu
  i przyznaniu nagród. Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie. § 8

Prawa autorskie 1. Uczestnik oświadcza, że przesłana Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich i jest wolna od obciążeń jakimikolwiek prawami tych osób. 
 2. Z chwilą zgłoszenia się do Konkursu, Uczestnik nieodpłatnie przenosi wszelkie prawa autorskie na Województwo Łódzkie.
 3. Województwo Łódzkie ma prawo do wykorzystania Pracy Konkursowej w celach promocyjnych, wizerunkowych, archiwalnych, informacyjnych oraz dla popularyzacji zielonych miejsc województwa łódzkiego, a także prawo do korzystania i upowszechniania
  w nieograniczonej liczbie nadań i wielkości nakładów oraz bez ograniczeń terytorialnych, również przez osoby trzecie działające na jego zlecenie, na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką cyfrową, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych; 

b) w zakresie publikacji i rozpowszechniania utworu w całości lub w części oraz jego opracowań – publiczne wykonanie, wstawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym na plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich
formach: komunikacji, popularyzacji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów, wykorzystanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych;

c) w zakresie dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywania przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu oraz zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań
również przez podmioty trzecie,

d) w zakresie wykorzystania we wszelkich formach komunikacji, popularyzacji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub popularyzacyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub popularyzacyjnych
takich, jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, rozpowszechnianie w sieci Internet.


§ 9

Postanowienia końcowe


 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji na każdym etapie trwania Konkursu, Uczestników postępujących w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem. 
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych, zgłoszenia utracone, uszkodzone, złożone po upływie określonego terminu. 
 3. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie: www.wlop.gmsynergy.com.pl
 4. Sprawy nieuregulowane Regulaminem rozstrzyga komisja konkursowa, której decyzje są ostateczne. 
 5. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu. 
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

  a) zmiany Regulaminu, 

  b) odwołania Konkursu bez podania przyczyny, 

  c) nierozstrzygnięcia Konkursu, 

  d) niewyłonienia laureata poszczególnej nagrody.